We hebben weer iets om dit najaar over na te denken!

Het is erg onrustig geweest op het gebied van de regelgeving rondom onze oudedagsvoorzieningen. De pensioenleeftijd is verhoogd, de pensioenopbouw is versoberd en door de lage rente krijgen sommige mensen een veel lagere oudedagsuitkering dan zij aanvankelijk hadden gedacht.

Voor de ondernemers die via een BV of NV een eigen onderneming drijven en via hun vennootschap een oudedagsvoorziening opbouwen, komt daar nog bij dat er de afgelopen jaren veel te doen is geweest omtrent de waardering van de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Op grond van de fiscale wetgeving moet bij het waarderen van verplichting rekening worden gehouden met een oprenting van minimaal 4%. De werkelijke rente ligt veel lager en daardoor liggen de werkelijke financiële lasten voor de vennootschap veel hoger dan men op grond van de fiscale cijfers zou verwachten. Voor veel accountants is dat al aanleiding geweest om in de commerciële jaarrekening de verplichting op te nemen uitgaande van de werkelijke rente. Er kunnen daardoor aanzienlijke verschillen ontstaan tussen de fiscale cijfers en de commerciële cijfers. Dit alles leidt ook tot extra administratieve lasten en dus kosten.

Dit voorjaar is aangekondigd dat men een eenvoudiger systeem wil introduceren voor het opbouwen van pensioen voor de directeur aandeelhouder binnen de eigen vennootschap. Zoals de zaken er nu voorstaan gaat de voorkeur van dit kabinet uit naar “Oudedagssparen in eigen beheer”. Uitgangspunt hierbij is dat jaarlijks een bepaald bedrag opzij wordt gezet dat kan worden aangewend voor de oudedag. Jaarlijks wordt het aldus “gespaarde” bedrag verhoogd met een marktconforme rente. Als u dat wenst kunt u de opgebouwde pensioenpot tussentijds laten overboeken naar een lijfrente (verzekering, sparen of beleggen) op uw eigen naam. Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u het aldus opgebouwde bedrag gelijkmatig tot uitkering laten komen gedurende minimaal 20 jaar.

Als u als directeur aandeelhouder komt te overlijden gaat het opgebouwde bedrag naar uw nabestaanden. Uitgaande van dit bedrag kunnen zij een nabestaandenuitkering gaan bedingen. Bij aanvang van de regeling zal het saldo op de rekening nog laag zijn en zal er een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afgesloten moeten worden. De premie hiervoor mag uit uw “pensioenpot” worden gehaald.

De mensen die al in eigen beheer een pensioen opbouwen krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om over te stappen naar oudedagssparen in eigen beheer. Of dat verstandig is zullen we komend najaar, als de exacte regelgeving bekend is, moeten gaan uitzoeken. Het is dan ook verstandig om te kijken of er nog alternatieven voor u zijn.